متخصص

اعضای رتبه ی متخصص در زمینه ای خاص دارای تجربه و تخصص هستند.با رتبه کارشناس همسطح است . این یک گروه باز است، اعضا میتوانند درخواست عضویت را تأیید کنند.

متخصص korg
متخصص korg

رتبهنام کاربری پست وب سایت تاریخ عضویت
فعلا کاربری عضو این گروه نمی‌باشد.